Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF prijalo prostr. per-rollam hlasovania rozdelenie finančného príspevku na MSR 2020 a preddavok jednotlivým komisiám SJF

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 14. do 16.9.2020 prijalo Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenia:

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje výšku finančného príspevku organizátorom MSR 2020 v jednotlivých disciplínach nasledovne:

Skoky vrátane pony       10 000€

Drezúra                               1 500€

Vytrvalosť                          1 500€

Všestrannosť                    1 500€

Voltíž                                   3 000€

Záprahy                               1 500€

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje preddavok finančného príspevku jednotlivým disciplínach pre rok 2020 formou zálohy nasledovne:

Skoky                                   1 000€

Drezúra                               1 000€

Vytrvalosť                          1 000€

Všestrannosť                    1 000€

Voltíž                                   1 000€

Záprahy                               1 000€

Pony                                     1 000€

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top