Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF prijalo prostredníctvom per rollam nasledovné uznesenia

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 10. – 13.7.2020 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu smernice skúšok základného výcviku jazdca v disciplíne záprah a záprahy-pony, ktorá tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania.

Hlasovanie:

ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Novotný

PROTI 1 – Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF udeľuje bronzový odznak MVDr. Ivanovi Babíkovi, lic. č. 04381 za dlhoročnú prácu pre jazdecký šport, za zásluhy a pri príležitosti životného jubilea 80 rokov.

Hlasovanie:

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top