Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF rozhodlo prostredníctvom per rollam hlasovania, ktoré sa uskutočnilo v čase od 13.10. do 15.10.2020, nasledovne:

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje čiastkový Rozpočet SJF 2020, ktorý tvorí prílohu per rollam hlasovania.

Predsedníctvo SJF zároveň presúva finančné prostriedky vo výške 15 000€, na základe prechodných ustanovení novely zákona o športe v znení neskorších predpisov pre rok 2020, z kapitoly Športová reprezentácia do kapitoly Klubom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie medzinárodných FEI pretekov na území SR, ktorých zoznam tvorí prílohu per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

C/

Predsedníctvo SJF nepodmieňuje prerozdelenie kapitoly Klubom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov, na základe prechodných ustanovení novely zákona o športe v znení neskorších predpisov pre rok 2020, zdokladovaním 3 štartov u športovcov do 23 rokov.

hlasovanie: 

ZA 2 – Chovan, Novotný

PROTI 4 – Maxonová, Kubišová, Fekár, Paučo

ZDRŽAL SA 1 – Štangel

UZNESENIE NEPRIJATÉ

D/

Predsedníctvo SJF schvaľuje výnimku v smernici vzdelávania trénerov jazdectva v SJF č. 17/2020 v bode 3., kde je potrebné absolvovať pravidelné preškoľovania  a to v nasledovných intervaloch

Tréner I. stupňa minimálne 1x za 3 roky

Tréner II. stupňa minimálne 1x za 3 roky

Tréner III. stupňa minimálne 1x za 3 roky nasledovne:

Trénerom jazdectva I. – III. kvalifikačného stupňa, ktorí majú povinnosť absolvovať preškolenie počas roku 2020 sa kvôli obmedzeniam svetovej pandémie Covid-19, umožňuje absolvovať preškolenie počas roka 2021 bez následku straty platnosti kvalifikácie trénera jazdectva I. – III. kvalifikačného stupňa v SJF.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

E/

Predsedníctvo SJF schvaľuje rozdelenie poskytnutej výšky príspevku kapitoly Športové komisie SJF z položky talentovaná mládež (MŠVVaŠ) v celkovej výške 25 111€ prerozdelením rovnakej sumy pomerom do 20% výkonnostného rebríčka talentovanej mládeže 2020.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

F/

Predsedníctvo SJF ukladá klubom SJF zaslať kompletné podklady, potrebné k vyplateniu príspevku na rozvoj talentovanej mládeže, ako aj príspevku klubom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov na sekretariát SJF do 15.12.2020. Klub, ktorý si dobrovoľne nevyčerpá štátne dotácie, nebude môcť čerpať žiadne iné príspevky zo strany SJF smerom ku klubu v nasledovnom roku. Zároveň P-SJF ukladá predsedom jednotlivých športových komisií SJF dodanie zoznamu do 20% talentovaných športovcov do 23 rokov na sekretariát SJF do 30.11.2020.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

G/

Predsedníctvo SJF schvaľuje úhradu nákladov spojených s organizovaním Aktualizačného seminára pre trénerov jazdectva, ktorý organizuje SŠ Ivanka pri Dunaji, vzhľadom k opatreniam kvôli Covid-19 dištančnou formou dňa 17.10.2020, vo výške 200€ z rozpočtu Vzdelávacej komisie SJF pre rok 2020.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

H/

Predsedníctvo SJF udeľuje bronzový odznak Karolovi Bugárovi, č. lic. 04172 za zásluhy o rozvoj športu a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

I/

Predsedníctvo SJF súhlasí s navrhnutými opatreniami správy o kontrolnej činnosti 2/2020, ktorá tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár

ZDRŽAL SA 2 – Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

J/

Predsedníctvo SJF súhlasí s navrhnutými opatreniami správy o kontrolnej činnosti 3/2020, ktorá tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 4 – Chovan, Štangel, Fekár, Novotný

ZDRŽAL SA 3 – Maxonová, Kubišová, Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top