Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo na návrh Skokovej komisie SJF TO podmienky MSR v skoku na koni 2021 a Statut reprezentanta v skoku na koni 2021

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje štatút reprezentanta v disciplíne skoky pre rok 2021, ktorý tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko – organizačné podmienky konania MSR v skoku na koni pre rok 2021, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top