Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo per rollam nasledovné uznesenie

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 2.10. do 4.10.2019 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie:

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie národných skokových pretekov pre Riders & Dreams v termíne 15.-17. november 2019 v areáli X-bionic Sphere Šamorín.

Hlasovanie:

ZA 4 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár

ZDRŽAL SA 1 – Horváth

Uznesenie prijaté

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top