Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo per rollam úpravu Všeobecných pravidiel SJF 2020 s účinnosťou od 1.3.2020

Vážení členovia Predsedníctva SJF,

na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 18.2. do 20.2.2020 Vám oznamujem, že Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenie:

P-SJF schvaľuje Všeobecné pravidlá SJF 2020, ktoré tvorili prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel, Horváth

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top