Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo prostredníctvom per-rollam hlasovania úpravu Smernice jazdeckých škôl SJF

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 15.-17.3.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie:

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Smernice 182020 Jazdecké školy SJF, ktorej návrh tvorí prílohu per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Paučo

NEHLASOVAL 2 – Fekár, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top