Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo prostredníctvom per rollam úpravu Všeobecných pravidiel SJF

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 02.-04.03.2021 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

P-SJF schvaľuje úpravu Všeobecných pravidiel SJF, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

                        NEHLASOVAL 1 – Maxonová

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

P-SJF schvaľuje úhradu zoznamu faktúr v prílohe.

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

                        NEHLASOVAL 1 – Maxonová

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top