Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo prostredníctvom per rollam zmenu smernice vzdelávania trénerov jazdectva a usmernenie k preškoľovaniu inštruktorov a učiteľov jazdectva na T1-T3

/Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu Smernice 172020 Vzdelávanie trénerov jazdectva v SJF, ktorá tvorí prílohu tohto per-rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 6 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

ZDRŽAL SA 1 – Kubišová kvôli konfliktu záujmov

UZNESENIE PRIJATÉ

Predsedníctvo SJF schvaľuje Usmernenie k preškoľovaniu inštruktorov jazdectva a učiteľov jazdectva na Tréner I. kvalifikačného stupňa v jazdectve, ktoré tvorí prílohu tohto per-rollam hlasovania

hlasovanie: 

ZA 6 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

ZDRŽAL SA 1 – Kubišová kvôli konfliktu záujmov UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top