Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo výnimky z vnútorných pravidiel SJF kvôli Covid-19 pre organizáciu pretekov

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 20. do 22.5.2020 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top