Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF zvolalo prostredníctvom per rollam XV. VZ SJF

P-SJF schvaľuje konanie a zvoláva v súlade so Stanovami SJF, článok VII, odst.2, XV. Valné zhromaždenie Slovenskej jazdeckej federácie, ktoré sa uskutoční 29.6.2020. Zároveň schvaľuje miesto konania a Program nasledovne:

dňa 29. júna 2020 (pondelok) o 10.00 hod

prezentácia od 9:00 hod

Miesto konania: kongresové centrum SPU Nitra, Akademická 38, 949 01 Nitra

Program:                    

 1.   Otvorenie rokovania XV. VZ SJF

 2.   Voľba mandátovej komisie XV. VZ SJF

 3.   Schválenie programu XV. VZ SJF

 4.   Voľba zapisovateľa a overovateľov XV. VZ SJF

5.   Voľba pracovného predsedníctva XV. VZ SJF

6.   Schválenie rokovacieho poriadku XV. VZ SJF

7.   Schválenie volebného poriadku XV. VZ SJF

8.   Správa o činnosti SJF – predseda SJF

9.   Správy o činností komisií SJF

10 . Výročná správa kontrolóra SJF

11. Schválenie účtovnej závierky 2019 a výročnej správy audítora

12. Informácia o finančnom stave SJF a Rozpočte SJF 2020

13.  Návrh na schválenie finančnej odmeny Kontrolórovi SJF v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Zz

14. Návrh na schválenie kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov talentovanej mládeže 2020

15.  Návrh na schválenie vstupu SJF do IGEQ

16.  Návrh na schválenie vstupu Slovak polo Association a NBHA Slovakia do SJF

17. Návrh na zmenu Stanov SJF

18. Voľba orgánov SJF

19. Rôzne

20. Diskusia

21. Správa mandátovej komisie XV. VZ SJF

22. Správa Volebnej komisie XV. VZ SJF

23. Schválenie uznesenia XV. VZ SJF

24. Ukončenie rokovania XV. VZ SJF

P-SJF zároveň stanovuje dátum pre výpočet mandátov pre kluby (delegátov) ku stavu evidencie SJF 22.5.2020

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár, Horváth

Uznesenie prijaté

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top