Slovenská jazdecká federácia | SJF

per rollam uznesenia

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 11. – 13.9.2023 Vám oznamujem, že Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenie:

Na základe uznesenia Komisie všestrannej spôsobilosti SJF schvaľuje P-SJF úpravu Technicko-organizačných podmienok konania a organizácie MSR 2023 vo všestrannej spôsobilosti, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.

ZA 4 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Novotný

NEHLASOVAL 3 – Machalová, Paučo, Fekár

UZNESENIE PRIJATÉ

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 31.8. – 4.9.2023 rozhodlo Predsedníctvo SJF nasledovne:

A/

Na základe uznesenia Záprahovej komisie SJF schvaľuje P-SJF úpravu Technicko-organizačných podmienok konania a organizácie MSR 2023 v záprahovom jazdení.

ZA 4 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová

ZDRŽAL SA 2 – Novotný, Paučo

Zdôvodnenie hlasovania Paučo: „Nepovažujem za šťastné meniť TOP v priebehu športovej sezóny

NEHLASOVAL 1 – Fekár

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Na základe per rollam uznesenia P-SJF 152023 schvaľuje P-SJF úpravu výpravy na ME juniorov vo všestrannej spôsobilosti Montelibretti (ITA) 13.- 17.9.2023 nasledovne:

Sofia Laura Petranová – jazdec

Dana Petranová – šéf ekipy

Slavomír Magál – majiteľ koňa – národný tréner (nevlastní licenciu trénera)

Agáta Magálová, Slavomír Magál ml. – majitelia koňa

Marián Kurek – šofér – národný veterinár (nemá nadobudnuté vzdelanie veterinár)

Sofian Repa – groom

ZA 1 – Paučo

PROTI 3 – Chovan, Maxonová, Kubišová

ZDRŽAL SA – 2 – Machalová, Novotný

NEHLASOVAL 1 – Fekár

UZNESENIE NEPRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top