Slovenská jazdecká federácia | SJF

Pracovná komisia pre jazdecké školy a mládež

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 24. do 26.8.2020 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

P-SJF nominuje na post predsedu pracovnej komisie SJF pre jazdecké školy a mládež p. Ivetu Chodilovú, lic.č. 07754

hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

P-SJF nominuje na post člena pracovnej komisie SJF pre jazdecké školy a mládež p. Janette Boumovú, lic.č. 07262

hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

C/

P-SJF nominuje na post člena pracovnej komisie SJF pre jazdecké školy a mládež p. Ota Macka, lic.č. 08249

hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

D/

P-SJF nominuje na post člena pracovnej komisie SJF pre jazdecké školy a mládež p. Radoslava Macejka, lic.č. 05724

hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

E/

P-SJF nominuje na post člena pracovnej komisie SJF pre jazdecké školy a mládež p. Jarmilu Skatullovú, lic.č. 01815

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Novotný

                        NEHLASOVAL 1 – Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

F/

P-SJF nominuje na post člena pracovnej komisie SJF pre jazdecké školy a mládež p. Jaroslava Sibala, lic.č. 01339

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel

                        PROTI 1 – Novotný

                        ZDRŽAL SA 1 – Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

G/

P-SJF nominuje na post člena pracovnej komisie SJF pre jazdecké školy a mládež p. Zdena Malíka, lic.č. 00057

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel

                        PROTI 1 – Novotný

                        ZDRŽAL SA 1 – Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top