Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zasadnutie P-SJF 01/2020

Zasadnutie P-SJF sa uskutoční dňa 12.2.2020 (streda) o 15.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (učebňa č.4) s nasledovným programom:

1.         Otvorenie

2.         Schválenie programu

3.         Voľba zapisovateľa a overovateľov

4.          Hlasovania per rollam od 12.12.2019

5.         Činnosť sekretariátu SJF

6.        Činnosť komisií SJF

7.         Galavečer SJF 2020

8.         Stanovisko Kontrolóra SJF k priebehu MVZ SSO SJF 2019 a k právnemu stavu dohody o vzájomnej spolupráci vo vzdelávaní z roku 2016

9.         Rôzne

10.       Záver

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top