Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zasadnutie P-SJF

Zasadnutie P-SJF sa uskutoční dňa 18.9.2019 o 15.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (učebňa č.4) s nasledovným programom:

1.         Otvorenie

2.         Schválenie programu

3.         Voľba zapisovateľa a overovateľov

4.         Hlasovania per rollam od 9.4.2019

5.         Talentovaná mládež do 23 rokov 2019

6.         FEI preteky 2020

7.         Tvorba športového kalendára SJF

8.         Činnosť komisií SJF

9.         Činnosť sekretariátu SJF

10.       Rôzne

11.       Záver

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top