Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zasadnutie P-SJF

6. zasadnutie P-SJF v roku 2020 sa uskutoční dňa 9.12.2020 (streda) o 10.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (poschodová aula) s nasledovným programom:

1.            Otvorenie

2.            Schválenie programu

3.            Voľba zapisovateľa a overovateľov

4.            Hlasovania per rollam od 8.9.2020

5.            Činnosť sekretariátu SJF

6.            Vnútorné predpisy SJF

7.            Technicko-organizačné podmienky MSR 2021, termíny MSR 2021

8.            Činnosť komisií SJF

9.            Rozpočet SJF 2021

10.          Rôzne

11.          Záver

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top