Slovenská jazdecká federácia | SJF

ZASADNUTIE P-SJF

 1. zasadnutie P-SJF, sa uskutoční dňa 25.4.2017 (utorok) o 13.00 v sídle SJF, Junácka 6, 832 80 Bratislava s nasledovným programom:
 1.      Otvorenie
 2.      Voľba zapisovateľa a overovateľov
 3.      Schválenie programu
 4.      Hlasovania per rollam od 17.3.2017
 5.      Činnosť sekretariátu
 6.      Príprava XII.VZ SJF
 7.      Komisie SJF
 8.      Rozpočet SJF 2017
 9.      Rôzne
 10.      Záver

Zasadnutia P-SJF sú verejné.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top