Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo konanie MSR 2022 v záprahovom jazdení a úpravu Smernice riadenia skokových súťaží

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje organizáciu MSR v záprahovom jazdení 2022 pre JK Czajlík Ranch Dunajský Klátov v termíne 16. – 18.9.2022.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Smernice riadenia skokových súťaží, ktorá tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top