Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo konanie SZVJ počas Covid-19 za presne určených podmienok

Predsedníctvo SJF schvaľuje organizovanie skúšok základného výcviku jazdca počas Covid-19 za podmienok dodržania vnútorných smerníc a postupov SJF, ako aj za podmienok  dôsledného dodržiavania usmernení Hlavného hygienika SR a Krízového štábu SR a nasledovných usmernení SJF:

Podmienky pre vonkajšie konanie SZVJ  vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

 • SZVJ prebiehajú na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu
 • umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk
 • skupina športovcov aktívne zapojených do SZVJ na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m.  Predmetné je potrebné dodržiavať tak pri praktickej, ako aj teoretickej časti SZVJ, kde teoretickú časť je možné uskutočniť aj formou on-line testu, ktorého priebeh zaznamená osoba zodpovedná za konanie SZVJ
 • skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do SZVJ čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozostupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení
 • medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre
 • športovci aktívne vykonávajúci SZVJ vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty
 • všetky ostatné osoby, ktoré sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi konanie SZVJ a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb
 • nebudú vykonávané kontaktné športy, v týchto športoch je možné vykonávať športovú aktivitu iba pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb a pri zabezpečení čistoty náčinia
 • na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk
 • zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)
 • po skončení SZVJ bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok
 • v prípade účastí detí do 18 rokov veku na SZVJ je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom
 • pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich SZVJ na rovnakom športovisku, osoba, ktorá riadi konanie SZVJ zabezpečí dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadne na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia
 • osoba, ktorá vedie konanie SZVJ, uchováva záznam o účasti osôb na SZVJ v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite, resp. na protokole o konaní SZVJ
 • prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia

hlasovanie:  ZA 4 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel

                     PROTI 1 – Horváth

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top