Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo, na základe uznesenia Komisie vytrvalostného jazdenia SJF, konanie MSR 2022

Vážení členovia Predsedníctva SJF,

na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 31.3. – 4.4.2022 Vám oznamujem, že Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné uznesenie:

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie a organizáciu MSR vo vytrvalostnom jazdení 2022 pre JK NŽ Topoľčianky 22.-24.7.2022, z pôvodného termínu 22.-25.8.2022.

hlasovanie: 

ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Paučo, Novotný

NEHLASOVAL 1 – Štangel

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top