Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo prostredníctvom per rollam hlasovania zmenu termínu MSR 2021 vo všestrannej spôsobilosti a zároveň schválilo konanie MSR 2021 v záprahovom jazdení

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie MSR 2021 v záprahovom jazdení pre organizátora EQUITEAM Most pri Bratislave v termíne 16.-19.9.2021 s miestom konanie Humpolec (ČR).

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu termínu konania MSR 2021 vo všestrannej spôsobilosti v JK Masarykov Dvor Vígľaš-Pstruša z pôvodného termínu 28.-29.9.2021 na termín 4.-5.9.2021.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top