Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo termín Galavečera SJF 2020

P-SJF schvaľuje konanie Galavečera SJF dňa 29.2.2020 v Bratislave, kde medzi oficiálne pozvanými hosťami budú p. Glatz, susediace jazdecké federácie, riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ, štátny tajomník sekcie športu MŠVVaŠ, riaditeľ NŽ Topoľčianky, riaditeľ  štátneho Závodiska SR, p. Fisterová a prezident SOV.

Hlasovanie:

ZA 4 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár

NEHLASOVAL 1 – Horváth

Uznesenie prijaté

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top