Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo TOP MSR 2024 v disciplínach skoky, voltíž, všestranná spôsobilosť, záprahy a vytrvalosť

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v dňoch 27. – 29.9.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje Technicko-organizačné podmienky konania MSR 2024 v disciplíne voltíž, ktoré tvoria prílohu tohto per-rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje Technicko-organizačné podmienky konania MSR 2024 v disciplíne všestrannosť, ktoré tvoria prílohu tohto per-rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

C/

Predsedníctvo SJF schvaľuje Technicko-organizačné podmienky konania MSR 2024 v disciplíne skoky, ktoré tvoria prílohu tohto per-rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

D/

Predsedníctvo SJF schvaľuje Technicko-organizačné podmienky konania MSR 2024 v disciplíne záprahy, ktoré tvoria prílohu tohto per-rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v dňoch 3.-5.10.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

P-SJF ukladá klubom SJF zaslať kompletné podklady k vyplateniu príspevku na rozvoj talentovanej mládeže, ako aj príspevku klubom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov na sekretariát SJF do 30.11.2023. Klub, ktorý si dobrovoľne nevyčerpá štátne príspevky, nebude môcť čerpať žiadne iné príspevky zo strany SJF smerom ku klubu v nasledovnom roku.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje Technicko-organizačné podmienky konania MSR 2024 v disciplíne vytrvalostné jazdenie, ktoré tvoria prílohu tohto per-rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top