Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo úpravu Voltížnych pravidiel SJF

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Voltížnych pravidiel SJF, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 6 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

ZDRŽAL SA 1 – Kubišová (pre možný konflikt záujmov)

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top