Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF stanovilo dátum pre výpočet mandátov per rollam hlasovania VZ SJF 2021

A/

Predsedníctvo SJF stanovuje dátum pre výpočet mandátov pre kluby (delegátov)VZ SJF per rollam 2021 ku stavu evidencie 23.11.2021, kľúčom pre výpočet mandátov 3:1 v zmysle platných Stanov SJF.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF stanovuje per rollam hlasovanie VZ SJF 2021 na dátum 1.-8.12.2021.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top