Slovenská jazdecká federácia | SJF

per rollam 10.6.2021

A/

P-SJF ruší udelenie výnimky, platnej do 31.12.2021, v Registračnom poriadku SJF, členské príspevky, licenčné a iné poplatky: „Poplatok z celkových finančných výhier z usporiadaných medzinárodných FEI pretekov konaných na území SR 1% na základe vyplatených výhier“ a necháva poplatok v platnosti vzhľadom na fakt, že organizátor daný poplatok zahŕňa do poplatku pre účastníkov pretekov.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

P-SJF schvaľuje  udelenie odznaku SJF nasledovne:

BRONZOVÝ ODZNAK za prácu v prospech športu a pri príležitosti životného jubilea

Ján Novotný, č. licencie 00142

Marián Mídelka, č. licencie 00919

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

C/

Predsedníctvo SJF schvaľuje návrh zloženia Mandátovej komisie XVI. VZ SJF v zložení: Lucia Borisová, Jana Lamošová, Dana Petranová, Lujza Černušková.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top