Slovenská jazdecká federácia | SJF

per rollam P-SJF 4.10.2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 2. do 4.10.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko-organizačné podmienky konania MSR v skoku na koni pre rok 2023, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Novotný

PROTI 1 – Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje technicko-organizačné podmienky konania MSR v záprahoch pre rok 2023, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

C/

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie medzinárodných FEI pretekov na území SR nasledovne:

Dunajsky Klatov SVK 26/05/2023 28/05/2023 [CAI3*-H4 WCupQ]CAI2*-H4CAI3*-H2CAI2*-H2CAI3*-H1CAI2*-H1CAI3*-P4CAI2*-P4CAI3*-P2CAI2*-P2CAI3*-P1CAI2*-P1
Motesice SVK 24/03/2023 26/03/2023 CPEDI3*
Motesice SVK 03/11/2023 05/11/2023 CPEDI3*

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

D/

Predsedníctvo SJF berie na vedomie vzdanie sa Laury Lenčéšovej z postu predsedu a zároveň člena Voltížnej komisie SJF a vzdanie sa Martina Necelu z postu člena Voltížnej komisie SJF.

hlasovanie: 

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár, Novotný

PROTI 1 – Paučo

ZDRŽAL SA 1 – Kubišová

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top