Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zasadnutie P-SJF

Zasadnutie P-SJF sa uskutoční dňa 12.10.2021 (utorok) o 10.00 v sídle SJF, Junácka 6, Bratislava (zasadačka v novej športovej hale – vstup zozadu budovy cez parkovisko, parkovanie možné vonku alebo vo Vivo) s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba zapisovateľa a overovateľov
 4. Hlasovania per rollam od 25.5.2021
 5. Činnosť sekretariátu SJF
 6. Rozpočet SJF
 7. Kritériá talentovanej mládeže do 23 rokov
 8. Mimoriadne VZ SJF
 9. Činnosť komisií SJF
 10. Rôzne
 11. Záver
Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top