Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zasadnutie Predsedníctva SJF

Dňa 3.11.2016 o 12.00 sa uskutoční 3. zasadnutie v sídle SJF, Junácka 6, 832 80 Bratislava s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov
3. Schválenie programu
4. Hlasovania per rollam od 14.9.2016
5. Komisie SJF (rozhodcovská…) – Rozhodcovsko-vzdelávacia:
6. Komisia reiningu
7. VZ oblastí SJF
8. Činnosť sekretariátu
9. Príprava mediálnej koncepcie SJF
10. Rôzne
11. Záver

Zasadnutia P-SJF sú verejné.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top