Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zasadnutie Predsedníctva SJF

Dňa 3.11.2016 o 12.00 sa uskutoční 3. zasadnutie v sídle SJF, Junácka 6, 832 80 Bratislava s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov
3. Schválenie programu
4. Hlasovania per rollam od 14.9.2016
5. Komisie SJF (rozhodcovská…) – Rozhodcovsko-vzdelávacia:
6. Komisia reiningu
7. VZ oblastí SJF
8. Činnosť sekretariátu
9. Príprava mediálnej koncepcie SJF
10. Rôzne
11. Záver

Zasadnutia P-SJF sú verejné.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top